การแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประธานคณะกรรมการ

อีเมล์: vikrom.k@amata.com

รองประธานกรรมการ

อีเมล์: chackchai@amata.com

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมล์: anucha.s@amata.com

เลขานุการบริษัท

อีเมล์: cs@amata.com