ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน 2558 2559 2560 2561 2562
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้รวม 6,237.71 4,732.69 4,652.14 4,576.33 6,232.81
รายได้จากการดำเนินงาน 5,115.42 4,426.51 4,491.25 4,353.81 5,914.28
กำไรขั้นต้น 2,291.05 2,356.78 2,413.07 2,252.94 2,996.97
กำไรสุทธิ (ก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 1,216.02 1,198.27 1,409.49 1,018.22 1,742.06
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 25,451.40 26,595.70 29,279.67 33,021.43 36,397.41
หนี้สินรวม 11,950.88 12,355.54 14,308.36 17,452.34 19,420.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,500.52 14,240.15 14,971.31 15,569.09 16,976.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 11,170.07 11,947.63 12,555.56 12,967.27 14,054.51
กำไรต่อหุ้นและการจ่ายปันผล (มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.14 1.12 1.32 0.95 1.63
การจ่ายปันผล (ล้านบาท) 768.20 416.12 533.49 597.50 394.79
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 19.49 25.32 30.30 22.25 27.95
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.43 10.37 11.50 7.98 12.89
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 10.90 7.41 8.04 5.92 8.16
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.07 1.03 1.14 1.35 1.38

ผลการดำเนินงานของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2558 2559 2560 2561 2562
จำนวนพื้นที่ที่ทำสัญญาขายในระหว่างปี (ไร่)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 123 189 98 65 45
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง 127 17 14 495 538
เขตอุตสาหกรรมระยองไทย-จีน 253 325 184 263 65
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว 114 74 220 40 -
รวมทั้งสิ้น 617 605 516 863 648

* ปี 2561 ในส่วนของเขตอุตสาหกรรมระยองไทย-จีน มีการลงนามสัญญาซื้อขายที่ดิน จำนวน 263 ไร่ และหนังสือแสดงความจำนงค์ซื้อที่ดิน (Letter of Intent) จำนวน 107 ไร่