ปฎิทินนักลงทุน
วันที่ หมวด
29 ส.ค. 2562 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2562
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15:20 - 16:20 น.
24 พ.ค. 2562 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2562
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15:20 - 16:20 น.
27 พ.ย. 2561 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2561
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15:20 - 16:20 น.
28 ส.ค. 2561 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2561
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15:20 - 16:20 น.
30 พ.ค. 2561 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2561
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 16:20 - 17:45 น.
05 มี.ค. 2561 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2560
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15:20 - 16:20 น.
27 พ.ย. 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2560
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15:20 - 16:20 น.
06 ก.ย. 2560 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2560
ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เวลา 14:00 น.
30 ส.ค. 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 16:30 - 17:45 น.
22 พ.ค. 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 13:00-14:00 น.
21 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เวลา 14:00 น.
24 ก.พ. 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2559
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 09:00-10:00 น.
29 พ.ย. 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2559
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้องประชุม 603 เวลา 15:20-16:20 น.
22 ส.ค. 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้องประชุม 603 เวลา 16:30-17:45 น.
15 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
23 พ.ค. 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้องประชุม 603 เวลา 15:20-16:20 น.
21 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เวลา 14:00 น.
23 ก.พ. 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2558
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 13:00-14:00 น.
26 พ.ย. 2558 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2558
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 10:10-11:10 น.
20 ส.ค. 2558 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2558
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:10-15:10 น.
21 พ.ค. 2558 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2558
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:10-15:10 น.
22 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เวลา 14:00 น.
23 ก.พ. 2558 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2557
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:10-15:10 น.
20 พ.ย. 2557 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2557
SET in the City 2014 @ Paragon (Property Sector) เวลา 14:10-15:10 น.
21 ส.ค. 2557 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2557
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:10-15:10 น.
22 พ.ค. 2557 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2557
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:10-15:10 น.
21 เม.ย. 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เวลา 14:00 น.
20 ก.พ. 2557 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2556
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:10-15:00 น.
22 พ.ย. 2556 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2556
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:45-16:00 น.
20 ส.ค. 2556 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2556
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 16:15-17:30 น.
14 พ.ค. 2556 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2556
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:45-16:00 น.
22 เม.ย. 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เวลา 14:00 น.
19 ก.พ. 2556 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2555
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:45-16:00 น.
21 พ.ย. 2555 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2555
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 09:00-10:30 น.
20 ส.ค. 2555 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2555
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:45-16:00 น.
14 พ.ค. 2555 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2555
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 16:15-17:30 น.
30 เม.ย. 2555 XD
21 มี.ค. 2555 XM
At the Bu-Nga room, Golden Tulip Sovereign Hotel - Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 Th
21 ก.พ. 2555 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:45-16:00 น.
29 ธ.ค. 2554 XD
21 พ.ย. 2554 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2554
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ชั้น 11 ห้อง 1101 เวลา 14:45-16:00 น.
23 พ.ค. 2554 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2554
29 เม.ย. 2554 XD
22 เม.ย. 2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
04 มี.ค. 2554 XM
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และเงินปันผล
02 มี.ค. 2554 ผู้บริหารพบนักลงทุน