ข้อมูลการปันผล

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของ บริษัทฯ ด้วย

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้กำไรสุทธิ ของงบกำไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่าย เงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่บริษัทจะงดจ่าย ปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม

วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
วันผลประกอบการ
23 เม.ย. 2563 8 พ.ค. 2563 เงินปันผล 0.25 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
28 ส.ค. 2562 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล 0.20 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
09 พ.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.17 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
28 ส.ค. 2561 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล 0.23 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
09 พ.ค. 2561 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.33 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
28 ส.ค. 2560 08 ก.ย. 2560 เงินปันผล 0.20 01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
4 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล 0.30 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
26 ส.ค. 2559 9 ก.ย. 2559 เงินปันผล 0.15
29 เม.ย. 2559 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล 0.24 01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
26 พ.ย. 2558 9 ธ.ค. 2558 เงินปันผล 0.22  
29 เม.ย. 2558 20 พ.ค. 2558 เงินปันผล 0.50 01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
29 เม.ย. 2557 20 พ.ค. 2557 เงินปันผล 0.25 01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
29 เม.ย. 2556 21 พ.ค. 2556 เงินปันผล 0.30 01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
23 พ.ย. 2555 11 ธ.ค. 2555 เงินปันผล 0.25  
30 เม.ย. 2555 18 พ.ค. 2555 เงินปันผล 0.25 01 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
29 ธ.ค. 2554 13 ม.ค. 2555 เงินปันผล 0.04 01 ม.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2554
29 ธ.ค. 2554 13 ม.ค. 2555 เงินปันผล 0.11  
29 เม.ย. 2554 20 พ.ค. 2554 เงินปันผล 0.15 01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553
25 พ.ย. 2553 9 ธ.ค. 2553 เงินปันผล 0.08  
25 พ.ย. 2553 9 ธ.ค. 2553 เงินปันผล 0.07 01 ม.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2553
    ไม่จ่ายเงินปันผล 0.00 01 ต.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552
20 ม.ค. 2553 28 ม.ค. 2553 เงินปันผล 0.10 01 ม.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2552
13 พ.ค. 2552 29 พ.ค. 2552 เงินปันผล 0.10 01 ก.ค. 2551 - 31 ธ.ค. 2551
27 พ.ย. 2551 12 ธ.ค. 2551 เงินปันผล 0.20 01 ม.ค. 2551 - 30 มิ.ย. 2551