ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
  ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % การถือหุ้น
  1. นาย วิกรม กรมดิษฐ์ 260,345,900 24.40
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86,217,257 8.08
  3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 42,915,817 4.02
  4. บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25,000,000 2.34
  5. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 21,739,700 2.04
  6. นาย ชวลิต ยอดมณี 13,000,000 1.22
  7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,035,500 1.13
  8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 10,594,400 0.99
  9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,382,100 0.97
  10. นาย อนุชา สิหนาทกถากุล 10,373,300 0.97