การประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 อังกฤษ ไทย
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 อังกฤษ ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อังกฤษ ไทย
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) อังกฤษ ไทย
รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) อังกฤษ ไทย
แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (แบบ 247-7) อังกฤษ ไทย
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการการขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) อังกฤษ ไทย
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ ไทย
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ อังกฤษ ไทย
หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ ไทย
แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม อังกฤษ ไทย
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อังกฤษ ไทย
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อังกฤษ ไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อังกฤษ ไทย
รายงานประจำปี 2562 อังกฤษ ไทย
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ อังกฤษ ไทย
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ ไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น อังกฤษ ไทย
รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม อังกฤษ ไทย
แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ อังกฤษ ไทย
หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. อังกฤษ ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อังกฤษ ไทย
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. อังกฤษ ไทย
แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี 2562 อังกฤษ ไทย