ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565
  ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % การถือหุ้น
  1.  นาย วิกรม กรมดิษฐ์ 301,652,396 26.23
  2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 69,374,777 6.03
  3.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,860,807 2.51
  4.  นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ 28,203,322 2.45
  5.  บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 25,000,000 2.17
  6.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 21,503,800 1.87
  7.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 16,880,600 1.47
  8.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,216,542 1.15
  9.  นาย ชวลิต ยอดมณี 13,000,000 1.13
  10.  กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 12,433,437 1.08