ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
11 ส.ค. 2565
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
27 ก.ค. 2565
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
13 พ.ค. 2565
การลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัทและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่
13 พ.ค. 2565
รายงานการลงทุนโครงการ Quang Tri Industrial Park ประเทศเวียดนาม
13 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
26 เม.ย. 2565
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
12 เม.ย. 2565
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
21 มี.ค. 2565
การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
28 ก.พ. 2565
เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
28 ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564